Ἡ Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα

Vetus Testamentum græce iuxta LXX interpretes
(Septuaginta Interpretum Versio)