Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Προς Φιλιππησίους

Introduction

1234