Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Προς Κολοσσαείς

Introduction

1234