Ἡ Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα

Βασιλειων Α

CAPUT. 31

31:1 Καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι ἐπολέμουν ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἔϕυγον οἱ ἄνδρες
Ισραηλ ἐκ προσώπου τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ πίπτουσιν τραυματίαι
ἐν τῷ ὄρει τῷ Γελβουε.

31:2 καὶ συνάπτουσιν ἀλλόϕυλοι τῷ Σαουλ
καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, καὶ τύπτουσιν ἀλλόϕυλοι τὸν Ιωναϑαν καὶ
τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Μελχισα υἱοὺς Σαουλ.

31:3 καὶ βαρύνεται ὁ πόλεμος
ἐπὶ Σαουλ, καὶ εὑρίσκουσιν αὐτὸν οἱ ἀκοντισταί, ἄνδρες
τοξόται, καὶ ἐτραυματίσϑη εἰς τὰ ὑποχόνδρια.

31:4 καὶ εἶπεν Σαουλ
πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ Σπάσαι τὴν ῥομϕαίαν σου καὶ
ἀποκέντησόν με ἐν αὐτῇ, μὴ ἔλϑωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ
ἀποκεντήσωσίν με καὶ ἐμπαίξωσίν μοι. καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ αἴρων
τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὅτι ἐϕοβήϑη σϕόδρα· καὶ ἔλαβεν Σαουλ τὴν
ῥομϕαίαν καὶ ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτήν.

31:5 καὶ εἶδεν ὁ αἴρων τὰ σκεύη
αὐτοῦ ὅτι τέϑνηκεν Σαουλ, καὶ ἐπέπεσεν καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν ῥομϕαίαν
αὐτοῦ καὶ ἀπέϑανεν μετ' αὐτοῦ.

31:6 καὶ ἀπέϑανεν Σαουλ καὶ
οἱ τρεῖς υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ
ἐκείνῃ κατὰ τὸ αὐτό.

31:7 καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες Ισραηλ οἱ ἐν τῷ πέραν
τῆς κοιλάδος καὶ οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ὅτι ἔϕυγον οἱ ἄνδρες
Ισραηλ καὶ ὅτι τέϑνηκεν Σαουλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ καταλείπουσιν
τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ ϕεύγουσιν· καὶ ἔρχονται οἱ ἀλλόϕυλοι
καὶ κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖς.

31:8 καὶ ἐγενήϑη τῇ ἐπαύριον καὶ
ἔρχονται οἱ ἀλλόϕυλοι ἐκδιδύσκειν τοὺς νεκροὺς καὶ εὑρίσκουσιν
τὸν Σαουλ καὶ τοὺς τρεῖς υἱοὺς αὐτοῦ πεπτωκότας ἐπὶ τὰ ὄρη
Γελβουε.

31:9 καὶ ἀποστρέϕουσιν αὐτὸν καὶ ἐξέδυσαν τὰ σκεύη αὐτοῦ
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτὰ εἰς γῆν ἀλλοϕύλων κύκλῳ εὐαγγελίζοντες
τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ τῷ λαῷ αὐτῶν·

31:10 καὶ ἀνέϑηκαν τὰ σκεύη
αὐτοῦ εἰς τὸ ᾽Ασταρτεῖον καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ κατέπηξαν ἐν τῷ
τείχει Βαιϑσαν.

31:11 καὶ ἀκούουσιν οἱ κατοικοῦντες Ιαβις τῆς Γαλααδίτιδος
ἃ ἐποίησαν οἱ ἀλλόϕυλοι τῷ Σαουλ.

31:12 καὶ ἀνέστησαν πᾶς
ἀνὴρ δυνάμεως καὶ ἐπορεύϑησαν ὅλην τὴν νύκτα καὶ ἔλαβον τὸ
σῶμα Σαουλ καὶ τὸ σῶμα Ιωναϑαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τείχους
Βαιϑσαν καὶ ϕέρουσιν αὐτοὺς εἰς Ιαβις καὶ κατακαίουσιν αὐτοὺς
ἐκεῖ.

31:13 καὶ λαμβάνουσιν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν καὶ ϑάπτουσιν ὑπὸ τὴν
ἄρουραν τὴν Ιαβις καὶ νηστεύουσιν ἑπτὰ ἡμέρας.